1. Kontaktní údaje prodávajícího

Název: Satomar, s.r.o.
Sídlo/bydliště: Šimáčkova 31, 628 00, Brno
IČ: 29201586
Zapsaná: u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 65107
Telefon: 725 325 271
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní adresa pro korespondenci, zasílání reklamací a vrácení zboží ve 14denní lhůtě:

Hájecká 1068/14
618 00 Brno - Černovice
Provozní doba: Po–Pá, 9–15 hod

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

2. Všeobecné informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v zápatí webové stránky. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, zejména u velkých spotřebičů, spotřební elektroniky a dalšího zboží v ceně nad 3 000 Kč, kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi. Návody jsou dostupné na specializovaném webu www.mobilnipodpora.cz.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

3. Objednání zboží a služeb

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí vás samozřejmě budeme kontaktovat.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

V případě, že dojde k objednání kupujícím za chybně stanovenou cenu (cena neodpovídá ceně obvyklé) je zákazníkovi objednávka zrušena a nabídnuta možnost objednat zboží za cenu obvyklou s cenovým zvýhodněním 5%. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

4. Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností vás budeme kontaktovat.

5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

V případě nákupu tabletu s operačním systémem Windows, který obsahuje licenci na produkt Office, nelze požadovat vrácení plné nákupní částky. V případě, že ve zkušební lhůtě aktivujete licenci Office 365, stáváte se ročním předplatitelem a není možné službu předčasně ukončit. Při vrácení tabletu tak bude započtena cena licence v aktuální prodejní výši dle stránek microsoft.cz (prosinec 2014 - CZK 1499) a tato částka bude odečtena od kupní ceny tabletu.

6. Způsob platby, balné a poštovné

Za objednané zboží můžete zaplatit předem na účet nebo vám jej zašleme jako dobírku. Zboží zasíláme Českou poštou, přepravní službou PPL, Zásilkovna či Úloženka. V případě platby předem, za objednávku převyšující 2 000 Kč Kupující neplatí poštovné, při nižších objednávkách je cena dle vybrané služby. O odeslání zboží bude Kupující informován emailem nebo telefonicky. Zboží je možné zaplatit v hotovosti a převzít osobně po telefonické domluvě. Po dohodě je možno zvolit i jiný způsob dopravy.

7. Dodací lhůta

Dodací lhůta je od 2 do 14 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nelze odeslat do 14 dnů od přijetí objednávky, budeme vás neprodleně informovat. Zboží, které máme skladem, expedujeme nejpozději následující pracovní den.

8. Výměna zboží

V případě potřeby vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh, typ nebo model.

9. Práva a povinností z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

10. Reklamace a záruka

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Záruka se nevztahuje na případy, kdy došlo k:

 • neodbornému použití (v rozporu s návodem k obsluze), zejména při nedodržení správného způsobu používání a údržby výrobku
 • hrubému zacházení
 • nevhodnému skladování
 • provozování v agresivním prostředí (prašnost, vlhkost, vysoká nebo nízká teplota v rozporu s návodem)
 • připojení na elektrický rozvod nesprávných parametrů (napětí, kmitočet)
 • vniknutí cizích látek do přístroje
 • neoprávněnému či neodbornému zásahu do přístroje, včetně změny nebo jiného zásahu do software
 • neodborné opravě přístroje, neautorizovanému rozebrání přístroje
 • poškození přírodními živly, neodvratitelnými událostmi či působením vyšší moci
 • poškození firmware přístroje např. vybitím baterie nebo při spojení s počítačem

A nevztahuje se rovněž na případy, kdy:

 • došlo k jakémukoliv mechanickému poškození přístroje
 • důvodem nefunkčnosti výrobku je nesprávný postup při jeho instalaci
 • vada vznikla obvyklým opotřebením či nadměrným namáháním výrobku (typicky tlačítka, konektory)

Postup při reklamaci:

 1. Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně, 
 2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu, 
 3. do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu, telefonní kontkat a bankovní spojení,
 4. doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

11. Ohrana osobních údajů

Údaje o ochraně osobních údajů najdete na samostatné záložce GDPR

12. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

13. Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Zpětný odběr elektrozařízení a jiných výrobků.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.

 

Aktivace karty ChatSim a nákup multimediálních kreditů se řídí podmínkami dodavatele ChatSim S.r.l

1. Předmět smlouvy

ChatSim S.r.l., se sídlem v Piazza Luigi di Savoia, 22 - 20129 - Milán - Itálie, DPH a daňový řád ne. 09088330965, je prodejcem mezinárodní mobilní a pozemní linky telefonního a datového provozu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy (dále jen "podmínky") upravují vztah mezi ChatSim S.r.l. a zákazníkem v souvislosti s aktivací SIM karty s názvem ChatSim za pevnou aktivační cenu 15 € (nebo podobné částky v jiné měně) a roční poplatek 15 € (nebo podobnou částkou v jiných měnách) a na poskytování souvisejících služeb. Použití ChatSim zaručuje příjem / přenos mobilních dat výhradně za účelem využití instant messaging aplikací, které jsou k dispozici na trhu a poskytování doplňkových služeb vyžaduje nákup jedné nebo více dalších nabití (dále jen "služby"). Kromě těchto podmínek vztah mezi ChatSim S.r.l. a zákazníkem se řídí zásadami ochrany osobních údajů, podmínkami zvoleného tarifu a jakákoli případná opce a / nebo speciální nabídky (dále souhrnně označovány jako "Smluvní podmínky"). ChatSim S.r.l. si vyhrazuje právo změnit kdykoliv Tyto podmínky a smluvní podmínky, předával informace o jakýchkoli smluvních změnách alespoň 30 dnů před jejich platností. Je zřejmé, že zákazník z nich může v souladu s článkem 13 níže odstoupit.

Vezměte prosím na vědomí, že platba roční sazby opravňuje zákazníka k výměně textových zpráv a emodži pouze s výjimkou emodži označené jako "obrazů" ze strany mobilních zařízeních. Nákup dalších dobití opravňuje zákazníky k výměně multimediálního obsahu, stejně, jako jsou fotografie, videa, hlasové zprávy atd v sazbách zveřejněných na internetové adrese www.chatsim.com. Textové zprávy a emotikony odeslané s doplňkovými nabitími budou hrazeny, ze zbývajícího kreditu.

Tyto podmínky a smluvní podmínky jsou zveřejněny na internetové adrese www.chatsim.com, kde je možné konzultovat území na kterých jsou poskytovány služby (dále v jednotném čísle, dále jen "území"). Tyto smluvní podmínky jsou platné 12 měsíců od 1. ledna 2015 a musí být obnovena mlčky na období stejné délky.

2. Žádosti zákazníků a aktivace

Zákazník předloží návrh předplatného ChatSim Srl, s uvedením Výběru tarifu, přičemž se rozumí, že návrh předplatného musí být doručeny do ChatSim během 12 (dvanácti) měsíců od splacení pevné aktivační sazby podle článku 1 výše pod trestem vypršení přiřazené ChatSim. Tento návrh je přijat s aktivací ze strany ChatSim S.r.l. z ChatSim a jeho připojení k síti. ChatSim S.r.l musí aktivovat ChatSim a / nebo jakékoliv doplňkové služby do 72 (dvaasedmdesát) hodin od žádosti o aktivaci. Za tímto účelem musí poskytnout Zákazníci, na vlastní odpovědnost, prokázání totožnosti, daňový kód (je-li bydliště v Itálii) a jejich adresy nebo místa bydliště. ChatSim postrádající potřebné dokumenty musí být deaktivována se ztrátou přiděleného čísla. Za účelem aktivace Zákazníci také musí poskytnout číslo mobilního telefonu asociovaného s ChatSim kartou. V případě, že uvedený termín pro aktivaci není splněn, ChatSim S.r.l. vrátí Zákazníkovi fixní aktivační poplatek uvedený v článku 1, jak je stanoveno v článku 8 Listiny Service.

Zákazníci, pod podmínkou, "Spokojený nebo nahrazených", může vrátit ChatSim do čtyřiceti osmi hodin od její aktivace a v každém případě nejpozději do třiceti dnů ode dne jejího dopravaní, v kterémžto případě náklady fixní aktivace a roční poplatek uvedený v odstavci 1, s výjimkou nákladů na lodní dopravu, budou hrazeny ChatSim Srl Tato náhrada bude provedena prostřednictvím stejného platebního systému využívajího zákazníky při předkládáním návrhu předplatného.

3. Poskytování služeb

ChatSim S.r.l. usiluje o to, aby byla zajištěna odpovídající úroveň poskytování jejích služeb, podle úrovní kvality stanovených v Listině služby na http://www.chatsim.com/it/carta-dei-servizi. V případě, že se uvedené úrovně nedosáhne ChatSim S.r.l. jeho vlastní vinou, zavazuje se vrátit zlomek roční sazby stanovené v článku 1 výše a vypočtené na základě skutečné délky nepříjemností vydáváním volných ChatSim dobíjení ve stejné výši jako zmíněné frakce. Ty musí být připsány k zákazníkovi do 30 dnů od jeho / její žádosti. Zákazník bere na vědomí, že: služby nemusí mít homogenní pokrytí, území rozšířena na všechny specifických oblastech území; Mezinárodní roaming pokrytí mohou podléhat významným změnám, ať už dočasných nebo trvalých; ChatSim S.r.l. může přerušit své služby, a to buď zcela nebo zčásti, kdykoli a bez předchozího upozornění z důvodu plánované / mimořádné údržby, upgrade a / nebo změny sítí používaných a jiných technologický infrastruktur používaných k poskytování Služeb. V takových případech, ChatSim S.r.l. nenese odpovědnost za ztráty, škody nebo nepříjemnosti ze strany zákazníků. Kromě toho, ChatSim S.r.l. neručí jakýmkoli způsobem za poruchy a / nebo služby přerušené kvůli příčinám, které lze připsat ChatSim S.r.l. Ačkoli ChatSim S.r.l. bere maximální péči a realizuje všechny možné bezpečnostní opatření v souladu s platnými předpisy, nemůže zaručit absolutní ochranu svých sítí proti neoprávněnému přistupu nebo výpadkům a proto není odpovědný. ChatSim S.r.l. může požádat o spolupráci třetích stran v plnění svých smluvních závazků.

4. Povinnosti zákazníka

Zákazníci se zavazují využívat služby v souladu s platnými zákony a předpisy a těmito podmínkami a smluvními podmínkami. Zákazníci jsou zodpovědní za použití Služeb, stejně jako jejich použití třetími osobami učiněného s jejich souhlasem. Zákazníci jsou úpovinní informovat ChatSim s.r.l. neprodleně o jakémkoli neobvyklém a / nebo neoprávněném použití Služeb. Zákazníci jsou také zodpovědni za používaná mobilní zařízení a konkrétněji za kompatibilitu sítí a služeb z nich používaných.

5. Sazby

Kromě ustanovení článku 1, aktuální platné sazby jsou zveřejněny na internetové adrese www.chatsim.com. Všechny ceny jsou vždy předmětem úprav v důsledku kolísání směnných kurzů. Všechny ceny se mohou měnit kdykoli ChatSim S.r.l. a Zákazník je tedy oprávněn odstoupit podle článku 13 níže. Zákazníci udělují svůj souhlas se zasíláním e-mailů přes elektronické faktury související se sazbami.

6. ChatSim

S dodáním ChatSim zákazníkům jsou dány dva bezpečnostní kódy (PIN a PUK). Zákazníci jsou zodpovědní za správné používání svých ChatSim včetně třetích stran. Zákazníci musí ihned oznámit ChatSim s.r.l. ztracení, odcizení nebo neoprávněné zásahy do ChatSim karty, v takových případech, ChatSim S.r.l. musí zablokovat ChatSim a tam, kde je to vhodné, vyměňit ji. ChatSim S.r.l. může nahradit ChatSim, aniž by tím vznikl jakýkoliv závazek odškodnění, pokud je jejich výměna vyžadována orgány, nebo bude nutná z technických nebo právnických důvodů. Tyto služby poskytované prostřednictvím využívání ChatSim jsou účinné proti uhrazení fixních nákladů aktivace a ročního poplatku podle článku 1 těchto podmínek, aniž by bylo dotčeno právo na ChatSim S.r.l. okamžitě zakáže ChatSim v případě neplacení. Po uplynutí ročního tarifu, aniž by byl obnoven zákazníkem nebo je ChatSim karta neaktivní po dobu delší než 12 po sobě jdoucích měsíců, ChatSim s.r.l. je oprávněn jej zakázat. Zákazníci mohou i nadále využívat služby až do výše nakoupených kreditních jednotek, v souladu s vybranými tarify a podmínkami pro každé poskytované služby. Pokud z jakéhokoli důvodu, zákazníci přečerpají služby, bude přečerpaná částka účtována navíc při příštím dobití aniž je dotčeno právo.

7. Osobní legitimní a odpovídající použití

Zaplacením ročního poplatku, ChatSim je podmíněna osobním, legálním a shodným použitím. Zákazníci jsou povinni, aby při osobním použití ChatSim karty, jednali správně a v dobré víře, v souladu s podmínkami a omezeními jejichž cílem je zdržet se akcí jiných než těch, které vyplývají z běžného užívání služeb pro které byly SIM karty aktivovány.

V souladu s platnými předpisy, ChatSim S.r.l. vyhrazuje právo zpomalit a / nebo pozastavit a / nebo deaktivovat ChatSim a / nebo další doplňkové služby, které poskytuje v případě jejich zneužití nebo za rozumných mezích používání pro osobní a cestovní účely. Jako příklad lze uvést, osobní, legální a odpovídající využití roční sazby za každou ChatSim kartu je, když jsou splněny následující parametry: a: když k celkovému měsíčnímu nebo ročnímu objemu provozu došlo alespoň mezi dvěma různými zónami (jak je uvedeno v www.chatsim. com).

b: když naše automatizované systémy opakovaně zaznamenají abnormální užívání nebo provoz jiný než stanovený zaplacením roční sazby. Porušením / nebo nedodržením těchto parametrů opravňuje ChatSim s.r.l. monitorovat zákazníka ChatSim a: (i) pozastavit a / nebo zakázat ChatSim kartu a / nebo další doplňkové služby, které mohou být dodány; (Ii) omezit dodávaný datový provoz a požádat o předčasné splacení nové roční sazby - obnovit službu. Je zřejmé, že v případě, že je denní dávka 5 MB překročena při využívání služeb, přenos dat a zpráv může být zpomalen a / nebo jsou omezeny po půlnoci uvedeného daného dne; V případě, že měsíční práh 25 MB je překročena při využívání služeb, přenosu dat a zpráv může být zpomalen až do půlnoci posledního dne tohoto daném měsíci. Kromě toho, datový provoz a zpráv může být zpomalen až do data expirace ročního plánu placenou v souladu s článkem 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek, kdy dojde k překročení celkové hranice 50 MB. ChatSim S.r.l. může požádat o předčasné splacení nového ročního plánu obnovit počáteční podmínky služeb.

Upozorňujeme, že v zemích zóny 4 a 5 uvedenými v www.chatsim.com 5 kB se vypočítávají každý kB; V zemi zóny 6, 25 kB se počítá vždy kB. ChatSim S.r.l. je také oprávněn pozastavit a / nebo deaktivovat ChatSim pokud dojde k jedné z následujících situací: (i) zvýšený provoz považován za abnormální, ve srovnání s předchozím provozem; (Ii) zvýšil- li se provoz přesahující průměrný provoz generovaný všemi aktivními ChatSim kartami; (Iii) objem provozu jiný než stanovený zaplacení roční sazby.

V takových případech, ChatSim S.r.l. musí aktivovat ChatSim kartu po zaplacení ze strany zákazníka veškerých výdajů příštích období, které jí náleží. ChatSim S.r.l. může pozastavit a / nebo zakázat ChatSim kartu kdykoliv v případě, že zákazník poskytne neúplné a / nebo nesprávné údaje týkající se jeho / její identity a ve všech případech, ve kterých ID poskytnuté zákazníkem k aktivaci ChatSim karty je neplatná a / nebo nesprávné.

8. Ochrana osobních údajů

ChatSim S.r.l. se zavazuje zpracovávat údaje o zákaznících, jako přísně důvěrné, v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a se zásadami ochrany osobních údajů, které lze nalézt na internetových stránkách www.chatsim.com. ChatSim S.r.l. musí pouze shromažďovat, ukládat a zpracovávat data potřebná k poskytování služeb, v návaznosti na a řízení vztahů se zákazníky, aby byla zajištěna bezpečnost platforem a infrastruktury, stejně jako pro fakturaci.

9. Zákaznický servis - Stížnosti

Aby bylo možné získat pomoc a podávat stížnosti (v souladu se zákonem), zákazníci se mohou obrátit na ChatSim s.r.l. zákaznický servis volání čísel uvedených na www.chatsim.com nebo písemně na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

10. Nesprávné používání Služeb

Zákazníci jsou zodpovědní za obsah textů a informací přenášených a / nebo zpracováných pomocí služby. Z tohoto důvodu, ChatSim S.r.l. nenese odpovědnost za obsah zpráv, dokumentů nebo jakýchkoli údajů předaných nebo obdržených používáním Služeb. Zákazníci jsou povinni používat službu v dobré víře a spravedlnosti, v souladu s těmito podmínkami a smluvními podmínkami, vyhýbat se výhodám jiným než těm, které souvisejí s běžným používáním služeb . Přesněji řečeno, služby nesmějí být použity ke spáchání trestné činnosti (například obtěžování nebo trestného činu třetí osoby) a / nebo přímo / nepřímo porušuje práva ostatních uživatelů a / nebo třetích stran. Zákazníci mají také zakázáno dále prodávání služeb třetím stranám. ChatSim S.r.l. může pozastavit bez předchozího upozornění a náhrady použití ChatSim, pokud existuje důkaz o nesprávném použití Služeb Zákazníkem až do konečného uzavření smlouvy. V tomto případě zákazníci nemohou požadovat vrácení zůstatku jejich ChatSim, ChatSim S.r.l. si vyhrazuje právo, aby požadoval dodatečné škody v důsledku nesprávného užívání služeb.

11. Výjimky a omezení

Odpovědnost ChatSim S.r.l. za škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti je omezena na maximální hranici 10 000 €. ChatSim S.r.l. nenese odpovědnost za ztrátu dat zákazníků a škody způsobené z nedbalosti. ChatSim S.r.l. neodpovídá žádným způsobem za nepřímé a / nebo následné škody a ušlého zisku. Zákazníci mohou využívat služby objednávat a nakupovat zboží a / nebo služby třetích stran, přičemž se rozumí, že ChatSim S.r.l. není smluvním partnerem žádným způsobem za prodávající neručí a / nebo neposkytuje žádnou záruku za objednané zboží a / nebo služby, a to i v případě, že sbírá úvěry třetích stran od zákazníků.

12. Dodatečné podmínky - Smlouva Převod

ChatSim S.r.l. je oprávněn převést tyto podmínky a smluvní podmínky třetím stranám, a to buď zcela nebo zčásti, zajišťování plnění souvisejících závazků ze strany nabyvatele, a aniž by byla dotčena práva Zákazníka. Zákazníci mají právo převést práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek a smluvních podmínek třetím stranám s výhradou předchozího písemného souhlasu ze strany ChatSim S.r.l.

13. Výpověď ze strany zákazníka

Zákazníci mají možnost vypovědět smlouvu bezplatně kdykoliv doporučeným dopisem s doručenkou na adresu uvedenou v článku 1 Podmínky, nebo prostřednictvím e-mailu s oznámením o přijetí do Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., aniž by byla odpúovědna za úhradu jakýchkoli zbytkových částek. Ukončení nabývá účinku 30 dnů ode dne písemného potvrzení o převzetí ze strany ChatSim S.r.l. V případě změn těchto smluvních podmínek, může zákazník odstoupit od této smlouvy v souladu s podmínkami výše a přede dnem smluvní změny nabývají účinku, za předpokladu, že odstoupení nabývá účinnosti ode dne nabytí účinnosti smluvních změn, pokud oznámení o odstoupení obdrží ChatSim Srl Před tímto datem.

14. Odstoupení a ukončení podle ChatSim

ChatSim S.r.l. může ukončit za těchto podmínek a smluvních podmínek na základě písemného oznámení alespoň tedy 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. ChatSim S.r.l. může ukončit tyto podmínky a smluvní podmínky kdykoliv as okamžitou účinností v těchto případech: a) blok kreditní karty Zákazníka; b) opakované a přetrvávající nezákonné, urážlivé nebo nevhodné užívání Služeb Zákazníkem; c) v případě případů, ve kterých zákazník není přímo či nepřímo spojeny s právnickou osobou, která vstoupila v této dohodě.

15. Dlouhodobý nehmotný majetek

Za celou dobu trvání smluvního vztahu, ChatSim S.r.l. poskytuje zákazníkům nepřenosné a nevýhradní právo používat svá dlouhodobá aktiva (například ochranné známky a loga, které rozlišují služby) nezbytná k užívání Služeb podle těchto Podmínek a smluvních podmínek a pouze v rozsahu stejného použití , související s nehmotnými právy zůstávají výhradním vlastnictvím ChatSim S.r.l. a / nebo majiteli třetích stran a / nebo licencí takových nehmotných práv.

16. komunikace

Zákazníci mají udržet s ChatSim s.r.l. vždy krok při jakýchkoli změnách svých identifikačních údajů. Veškerá komunikace zaslané ChatSim S.r.l. do posledního virtuální či materiální adresu uvedenou Zákazníkem budou považovány za platné přijaté a uznané.

17. Mimosoudního řešení sporů

Jakékoli spory, které mohou vzniknout mezi ChatSim S.r.l. a zákazníkem, týkající se poskytovaných služeb a těmito obchodními podmínkami budou řešeny podle postupů stanovených usnesením italské Communications Authority č 173/07 / COM a jeho následných změn a integrace jsou k dispozici na adrese http: // www .agcom.it / documents / 10179/1 / dokument / 6a850ae3-451d-4017-9e83-aab3472d9fdd.

18. Rozhodné právo

Tyto Podmínky a jejich související smluvní podmínky se řídí podle italského práva.